REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. WSTĘP

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO UDOSTĘPNIONEGO POD ADRESEM: WWW.MYSTERIOUS.PL PRZEZ BARTŁOMIEJA BARAŃSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FERTIS BARTŁOMIEJ BARAŃSKI, UL. KOPERNIKA 5 , 97-545 GOMUNICE, WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLA ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ, A TAKŻE KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTÓW Z USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAWCĄ (DANE ADRESOWE / KONTAKTOWE/ REKLAMACYJNE):

DANE TELEADRESOWE:
FERTIS BARTŁOMIEJ BARAŃSKI
UL.KOPERNIKA 5
97-545 GOMUNICE

ADRES E-MAIL INFO@MYSTERIOUS.PL
NR TELEFONU: 576280807

2. ZAMÓWIENIA

KLIENT MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO 7 DNI W TYGODNIU, 24 GODZINY NA DOBĘ.
W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU NA ODLEGŁOŚĆ POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY NALEŻY DOKONAĆ WYBORU TOWARU, PODAĆ NIEZBĘDNE DANE WYMAGANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ PODCZAS PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OSTATECZNIE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PODEJMUJĄC KOLEJNE CZYNNOŚCI W OPARCIU O WYŚWIETLANE KLIENTOWI INFORMACJE.
WARUNKIEM ZŁOŻENIA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA I SKUTECZNEGO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY JEST ZAPOZNANIE SIĘ I ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ KLIENTA REGULAMINU, A TAKŻE POTWIERDZENIE, ŻE KONSUMENT WIE, IŻ ZAMÓWIENIE POCIĄGA ZA SOBĄ OBOWIĄZEK ZAPŁATY.
SKUTECZNE ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAWARCIEM PRZEZ KLIENTA ZE SPRZEDAWCĄ UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW, W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA, KLIENT OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ E-MAIL BĘDĄCĄ POTWIERDZENIEM WPŁYNIĘCIA ZAMÓWIENIA DO SKLEPU, ZAWIERAJĄCĄ OSTATECZNE POTWIERDZENIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH ELEMENTÓW ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY.

3. CENY, PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARU


CENY TOWARÓW W SKLEPIE PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I SĄ CENAMI BRUTTO.
CENY TOWARÓW NIE ZAWIERAJĄ KOSZTÓW DOSTAWY. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OBEJMUJE CENĘ TOWARÓW ORAZ KOSZTY DOSTAWY, W PRZYPADKU GDY KOSZTY DOSTAWY PONOSI KLIENT.
DOSTAWA JEST REALIZOWANA ZA POŚREDNICTWEM FIRM KURIERSKICH ORAZ POCZTY. MOŻLIWY JEST TAKŻE ODBIÓR OSOBISTY TOWARÓW, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU PRZEZ STRONY UMOWY SPRZEDAŻY TERMINU ODBIORU TEGO TOWARU.
KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA CENY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
ZA POBRANIEM – GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE TOWARU,
PRZELEWEM BANKOWYM NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY (PRZEDPŁATA) PKO BANK POLSKI S.A. 80 1020 3958 0000 9802 0188 7546,
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU PAYPAL UDOSTĘPNIANEGO PRZEZ PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM L-1150 W LUKSEMBURGU;
KOSZTY DOSTAWY WSKAZANE SĄ NA PODSTRONIE SKLEPU POD ADRESEM:
(W ZAKŁADCE DOSTAWA)
DOSTAWA TOWARÓW JEST REALIZOWANA ZARÓWNO NA TERYTORIUM RP, JAK I POZA JEJ GRANICE, WG. CENNIKA DOSTAW. WYSYŁKA POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA PRZEZ STRONY TERMINU I WYSYŁKI I JEJ KOSZTU.
W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM, KLIENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ODBIORU ORAZ UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAKUPIONE TOWARY (WRAZ Z KOSZTAMI PRZESYŁKI) BEZPOŚREDNIO U KURIERA DORĘCZAJĄCEGO PRZESYŁKĘ. W PRZYPADKU UCHYLANIA SIĘ KLIENTA OD ZAPŁATY ZA DOSTARCZONĄ PRZESYŁKĘ, TJ. W PRZYPADKU NIEWYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA, KURIER ZWRÓCI PRZESYŁKĘ SPRZEDAJĄCEMU (PO 14 DNIACH OD PIERWSZEJ PRÓBY DORĘCZENIA). W TAKIEJ SYTUACJI, TJ. W PRZYPADKU NIEWYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA SPRZEDAWCA MOŻE WEZWAĆ KLIENTA DO JEJ WYKONANIA, A TAKŻE ŻĄDAĆ NAPRAWIENIA SZKODY WYRZĄDZONEJ MU PRZEZ NIEWYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA, CO OZNACZA W SZCZEGÓLNOŚCI POKRYCIE KOSZTÓW PRZESYŁKI W OBIE STRONY ORAZ WEZWANIA DO WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZAPŁATY.
WYSYŁKA TOWARU NASTĘPUJE W PRZYPADKU PŁATNOŚCI OKREŚLONEJ ODPOWIEDNIO W UST. 4 LIT. C - F NIEZWŁOCZNIE PO UZNANIU RACHUNKU BANKOWEGO SPRZEDAWCY, A W PRZYPADKU OPISANYM W UST. 4 LIT. A - NIEZWŁOCZNIE PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY.

4. UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

KONSUMENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY, SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI, PRZY CZYM TERMIN TEN BIEGNIE OD OBJĘCIA RZECZY W POSIADANIE PRZEZ KONSUMENTA LUB WSKAZANĄ PRZEZ NIEGO OSOBĘ TRZECIĄ (INNĄ NIŻ PRZEWOŹNIK), A W PRZYPADKU UMOWY, KTÓRA OBEJMUJE WIELE RZECZY, KTÓRE SĄ DOSTARCZANE OSOBNO, PARTIAMI LUB W CZĘŚCIACH - OD OBJĘCIA W POSIADANIE OSTATNIEJ RZECZY, PARTII LUB CZĘŚCI. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM NA ADRES SPRZEDAWCY.
OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 POWYŻEJ MOŻNA ZŁOŻYĆ TAKŻE NA FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO USTAWY ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU.
W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ.
JEŻELI KONSUMENT ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZANIM SPRZEDAWCA PRZYJĄŁ JEGO OFERTĘ, OFERTA PRZESTAJE WIĄZAĆ.

5. OBOWIĄZKI KONSUMENTA

KONSUMENT MA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ TOWAR SPRZEDAWCY LUB PRZEKAZAĆ GO OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO ODBIORU NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY SPRZEDAŻY, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA ZAPROPONOWAŁ, ŻE SAM ODBIERZE TOWAR. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ODESŁANIE TOWARU PRZED JEGO UPŁYWEM. TOWAR POWINIEN BYĆ ZAPAKOWANY W SPOSÓB, KTÓRY ZAGWARANTUJE JEGO BEZPIECZNY TRANSPORT.
KONSUMENT PONOSI BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARU (KOSZT ODESŁANIA).
KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU.

6. DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE KLIENTÓW SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW PRAWA W TYM ZAKRESIE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW JEST SPRZEDAWCA.
PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, ACZKOLWIEK NIE PODANIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA.
WSZYSTKIE UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. UMOWĘ SPRZEDAŻY ORAZ INNE UMOWY ZAWARTE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU ZAWIERA SIĘ WEDLE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO I TYM SAMYM PRAWO POLSKIE JEST WŁAŚCIWE DO REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY I MOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE, NIEODPŁATNIE ZA POŚREDNICTWEM PODSTRONY (ZAKŁADKI) SKLEPU – REGULAMIN, DOSTĘPNEJ Z KAŻDEGO POZIOMU W SKLEPIE.
INFORMACJE O TOWARACH PODANE W SKLEPIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

ZMIANA REGULAMINU MOŻE SIĘ ODBYĆ PRZY ZACHOWANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 3841 KODEKSU CYWILNEGO.
PRAWA DO WSZELKICH TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ, OPISÓW TOWARÓW, NAZWA SKLEPU, ZNAKI TOWAROWE PRZYSŁUGUJĄCE USŁUGODAWCY ORAZ PRODUCENTOM TOWARÓW, WCHODZĄCE W SKŁAD SKLEPU ELEMENTY GRAFICZNE, OPROGRAMOWANIE ORAZ PRAWA W ZAKRESIE BAZ DANYCH PODLEGAJĄ OCHRONIE PRAWNEJ I PRZYSŁUGUJĄ USŁUGODAWCY LUB PODMIOTOM, Z KTÓRYMI USŁUGODAWCA ZAWARŁ STOSOWNE UMOWY. ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA, CZY TEŻ INNYCH FORM KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW SKLEPU BEZ ZGODY USŁUGODAWCY, A NARUSZENIE WW. PRAW PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, W TYM OBARCZONE JEST SANKCJĄ POZBAWIENIA WOLNOŚCI.